ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิก WTO

ประกอบด้วยองค์ประชุมระดับต่างๆและองค์กร  เพื่อทำหน้าที่กำหนดหรือทบทวนนโยบาย  การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  ตลอดจนการระงับข้อพิพาท  และควบคุมดูแลประเทศสมาชิก  ดังนี้

  1. Ministerial  Conference  ประกอบด้วยรัฐมนตรีของทุกประเทศสมาชิก  ทำหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่นำเสนอโดยที่ประชุมคณะมนตรีต่างๆ  และคณะกรรมการต่างๆ  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
  2. General  Council  ประกอบด้วยผู้แทนของทุกประเทศสมาชิก  ทำหน้าที่ดูแลงานต่างๆของคณะมนตรีชุดย่อยลงไปและคณะกรรมการต่างๆ  ทำการทบทวนนโยบายการค้า  และกระบวนการยุติข้อพิพาท  และรายงานต่อ Ministerial  Conference  ภายใต้  General Council จะมีคณะมนตรีและคณะกรรมการ  ดังนี้                           –   Council  for  Trade  in  Goods  คณะมนตรีว่าด้วยการค้า  ทำหน้าที่ดูแลความตกลงต่างๆที่เกี่ยวกับการค้า

–   Council  for  Trade  in  Services  คณะมนตรีว่าด้วยการค้าบริการ  ทำหน้าที่ดูแลความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าบริการ

–   Council  for  Trade – Related  of  Intellectual  Property  Rights  เป้นคณะมนตรีการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  ทำหน้าที่ดูแลความตกลงการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

–   คณะกรรมการคณะต่างๆ  ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  การค้า  และการพัฒนา

  1. Dispute  Settlement  Body  หรือ  DSB  เป็นองค์กรระงับข้อพิพาท

Trade  Policy  Review  Body  หรือ  TPRB  เป็นองค์กรทบทวนนโยบายการค้าของประเทสสมาชิก  ทำหน้าที่ตรวจสอบนโยบาย  มาตรการการค้าของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการค้า

  1. มีกฏเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ  ทำให้การค้าระหว่างประเทศของโลกมีระเบียบมากขึ้น  สมาชิกไ่ม่  สามารถกำหนดมาตราฐานสินค้าได้ตามอำเภอใจ  การกีดกันทางการค้าโลกจึงลดลง  การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมมากขึ้น  ราคาสินค้าและบริการเป้นไปตามกลไกของตลาดโลก  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนของไทย  ในการที่จะขยายการลงทุนและการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น
  2. มีโอกาสทางการค้าและมีตลาดส่งออกมากขึ้น  เนื่องจากสมาชิกของ  WTO  มีจำนวนมากขึ้นทุกปี  โดยประเทศเหล่านี้ก็ได้ผูกพันที่จะลดภาษี  ยกเลิกหรือลดการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆลง  ทำให้ไทยมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีตลาดส่งออกเพิ่มขึน  ในขณะเดียวกัน  อัตราภาษีและอุปสรรคที่สินค้าออกของไทยต้องเผชิญ  มีแนวโน้มลดลง
  3. มีอำนาจในการต่อรองทางการค้ามากขึ้น  ในการเจรจาสองฝ่าย  ประเทศเล็กมักจะเสียเปรียบประเทศใหญ่  เนื่องจากประเทศเล็กมักมีอำนาจต่อรองน้อยกว่า  และมักถูกประเทศใหญ่กว่ากดดัน  จนต้องยอมตาม  แต่ในระบบการค้าพหุภาคีสมาชิกทุกประเทศมีสิทธิมีเสียงเท่ากัน  ดังนั้น   การเข้าเป็นสมาชิก WTO ของไทย  ทำให้ไทยมีอำนาจในการต่อรองทางการค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยได้มากขึ้น  นอกจากนั้น  ไทยยังสามารถรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศสมาชิกอื่นๆแสดงจุดยืนร่วมกันเพื่อเพิ่มพลังต่อรองทารงการค้าได้ด้วย
  4. มีอำนาจในการตรวจสอบนโยบายการาค้าของประเทศคู่ค้ามากขึ้น  ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกตรวจสอบทุก 2 ปี ประเทศกำลังพัฒนาถูกตรวจสอบทุกๆ 4 ปี ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดถูกตรวจสอบทุกๆ 6 ปี ดังน้นไทยจึงมีสิทธิและมีโอกาสที่จะตรวจสอบนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้าว่าสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของ WTO และอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยหรือไม่อย่างไร หากพบว่าไม่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของWTOและกระทบต่อผลประโยชน์ของไทย ไทยก็สามารถนำขึ้นฟ้องร้องได้
  5. ผู้บริโภคของไทยมีทางเลือกมากขึ้น  ไทยและประเทศสมาชิกจะต้องเปิดตลาดให้สินค้าและบริการจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น  ด้วยการลดภาษีและอุปสรรคทางการค้าลง จึงทำให้ผู้บริโภคของไทยมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่หลากหลายให้เลือกซื้อกันมากขึ้น
  6. ต้นทุนการผลิตลดลง  การลดภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้า  จะทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามีราคาลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนราคา สินค้าสำเร็จรูปและบริการในประเทศมีราคาลดลง ในแง่ของสินค้าการเกษตรประเทศคู่แข่งของไทยนอกจากจะเปิดตลาดให้แก่สินค้า เกษตรมากขึ้นแล้ว  ยังจะต้องลดการให้เงินอุดหนุนเกษตรกรภายในประเทศ  และลดการให้เงินอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรลง  ซึ่งจะทำให้ไทยมีความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขัน  เนื่องจากไทยมีต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงกว่า
  7. มีการจ้างงานมากขึ้น  การส่งออกที่มากขึ้นจะช่วยนำรายได้เข้าประเทศมากขึ้น  เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการลงทุนและการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่ม ขึ้น  การจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

ที่มา http://eco-cooperation.exteen.com/20100215/world-trade-organization-wto

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s