เฉลยข้อสอบอัตนัย หน้าที่พลเมือง

เฉลยข้อสอบอัตนัย หน้าที่พลเมือง

1.คำตอบคือ

ระบบประธานาธิบดี

ระบบรัฐสภา

แบ่งแยกอำนาจโดยสิ้นเชิง ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และมีการเลือกตั้งแยกจากกัน ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารทำงานประสานและควบคุมกัน  ในบางกรณีฝ่ายนิติบัญญัติทำงานในภารกิจของฝ่ายบริหาร และในบางกรณีฝ่ายบริหารทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย
ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรง หรือได้รับการเลือกตั้งแยกจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งโดยอ้อม โดยประชาชนเลือกสส. แล้ว สส. ไปเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสส. โดยให้มีการลงคะแนนโดยเปิดเผยในรัฐสภา ส่วน ในธรรมเนียมปฏิบัติของโลก นายกรัฐมนตรีมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสส. มากที่สุดในรัฐสภา
ประธานาธิบดีสามารถมีนโยบายเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารประเทศ โดยเลือกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นเลขาด้านต่าง ๆ ของประธานาธิบดี รัฐมนตรีในระบบรัฐสภามีอิสระมากกว่ารัฐมนตรีในระบบประธานาธิบดี  เนื่องจากรัฐมนตรีอาจจะมาจาก สส. หรือมาจากโควต้าของพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ในทางปฏิบัติแล้วนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่หัวหน้าของรัฐมนตรีทุกคน
ไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และประธานาธิบดียุบสภาไม่ได้ ในระบบประธานาธิบดี มีการแบ่งแยกอำนาจชัดเจนแน่นอน (โดยฝ่ายรัฐสภามีหน้าที่อนุมัติกฎหมาย นโยบายและงบประมาณ และฝ่ายประธานาธิบดีมีหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติ) จึงไม่มีระบบการตรวจสอบที่รัฐสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยุบสภา ในระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยในรัฐสภา ที่ยังทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่เนื่องจากฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยในรัฐสภา เมื่อมีการลงมติฝ่ายค้านจึงมักแพ้รัฐบาลทุกครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจึงไม่ใช่เครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามทฤษฎี ส่วนการยุบสภา ก็เป็นเครื่องมือในการขู่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง แต่ไม่ใช่เครื่องมือในการควบคุมรัฐสภา
สส. เป็นตัวแทนของประชาชนและผลประโยชน์ของพื้นที่ของตน เพราะสส. ของระบบประธานาธิบดีถูกเลือกมาอย่างอิสระ และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรี สส. ของระบบประธานาธิบดีจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งได้มากกว่า สส. ของระบบรัฐสภา สส. ในระบบรัฐสภา ถือการลงมติตามนโยบายพรรคเป็นใหญ่ (Party Discipline) คือลงคะแนนเสียงตามมติส่วนใหญ่ของพรรค ทำให้ สส. มีหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนของประชาชน และเป็นสมาชิกพรรคด้วย แต่มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานของ สส. คือ การเลือกตั้ง เพราะถ้าสส. เห็นแก่ประโยชน์ของพรรคที่ขัดกับผลประโยชน์ของประชาชน สส. คนนั้นอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อไป

2.คำตอบคือ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว

3.คำตอบคือ เป็นทายาท แต่ต้องคลอดออกมาภายใน 310 วัน นับแต่เจ้ามรดกตาย
4.คำตอบคือ สินสมรส

5.คำตอบคือ 3อย่าง

ที่มาhttp://jiab007.wordpress.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s