ข้อสอบปรนัย หน้าที่พลเมือง

ข้อสอบปรนัย

1. ระบอบการปกครองแบบเผด็จการห้ามการดำเนินการตามข้อใด

ก. การเลือกตั้ง

ข. การลงทุน

ค. การประท้วง

ง. การตั้งพรรคการเมือง

2. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีการดำเนินการในข้อใดที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานการปกครองแบประชาธิปไตย

ก. การจัดตั้งกระทรวง

ข. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล

ค. การจัดตั้งดุสิตธานี

ง. การเลิกทาส

3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ก. ชำระภาษีอากรให้แก่รัฐ

ข. เชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองรัฐ

ค. เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกำหนด

ง. ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล

4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว

ข. เลือกจกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต่างๆ รวมกันไม่เกิน 100 คน

ค. เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่มิใช่พรรคเดียวกันกับการเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ง. ลงคะแนนเสียงโดยไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดเลย

5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญา

ก. กฎหมายอาญาจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน

ข. กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

ค. การที่ผู้กระทำความผิดอาญาถึงแก่ความตายไม่ทำให้คดีอาญาระงับ

ง. การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญา

6. คณะรัฐมนตรีมีอำนาจถวายคำแนะนำการบัญญัติกฎหมายใด

ก. รัฐธรรมนูญ

ข. กฎกระทรวง

ค. พระราชบัญญัติ

ง. พระราชกฤษฎีกา

7. นางสาวน้ำอ้อยได้ทำพินัยกรรมขณะมีอายุ 14 ปี ต่อมานางสาวน้ำอ้อยเสียชีวิตเมื่อมีอายุ 21 ปีพินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช่ได้หรือไม่

ก. พินัยกรรมเป็นโมฆะ  เพราะอายุไม่ครบที่จะทำพินัยกรรมได้

ข. พินัยกรรมมีผลใช้ได้  เพราะเป็นเรื่องที่นางสาวน้ำอ้อยได้ทำเองเฉพาะตัว

ค. พินัยกรรมเป็นโมฆะ  เพราะไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ทำได้

ง. พินัยกรรมมีผลใช้ได้  เพราะนางสาวน้ำอ้อยเสียชีวิตในขณะบรรลุนิติภาวะแล้ว

8. สิทธิของบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

ก. เมื่ออยู่ในครรภ์มารดานับตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์

ข. เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาด้วยความปลอดภัย

ค. เมื่อบิดามารดาแจ้งการเกิดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ง. เมื่อบิดามารดารับรองว่าเป็นบุตร

9.นาย ก. ให้นาย ข. ยืมเงินไปห้าหมื่นบาท  พอถึงกำหนดชำระคืน นาย ข. ไม่ชำระคืน นาย ก. ขู่ว่าจะฟ้องศาล นาย ข. วิตกกังวลมาก  ทำให้หัวใจวายตายในวัยรุ่งขึ้น  ดังนั้นนาย ก. จะมีความผิดอย่างใดหรือไม่

ก. ผิด ฐานละเมิลทำให้นาย ข. ตาย

ข. ผิด ทำให้นาย ข. ตายโดยประมาท

ค. ผิด ทำให้นาย ข. ตายโดยไม่เจตนา

ง. ไม่มีความผิด

10.การกำหนดให้หญิงชายเมื่อแต่งงานกันต้องจดทะเบียนสมรสเป็นการจัดระเบียบทางสังคมในข้อใด

ก.บรรทัดฐานทางสังคม

ข.สถานภาพทางสังคม

ค.บทบาททางสังคม

ง.หน้าที่ทางสังคม

11.การรุมประชาทัณฑ์ผู้กระทำผิด  เป็นลักษณะของการควบคุมระเบียบสังคมแบบใด

ก.กฎหมู่

ข.จารีต

ค.วิถีประชา

ง.การขัดเกลาทางสังคม

12.ข้อใดแสดงว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์สังคมชนิดอื่นมากที่สุด

ก.มนุษย์แบ่งงานกันทำมากกว่าสัตว์

ข.มนุษย์พึ่งพาอาศัยกันมากกว่าสัตว์

ค.มนุษย์มีระเบียบสังคมมากกว่าสัตว์

ง.มนุษย์เปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ได้มากกว่าสัตว์

13.เพราะเหตุใดบรรดาสัตว์ต่างๆ จึงมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีวัฒนธรรม

ก.มนุษย์เท่านั้นที่มีสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์อื่นๆ

ข.มนุษย์เท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

ค.มนุษย์เท่านั้นที่สามารถสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใช้ได้

ง.มนุษย์เท่านั้นที่สามารถชื่นชมกับความดีงามของสิ่งต่างๆ

14.นายบุญพารักใคร่ชอบพอกับนางสาวชบา จึงไปสู่ขอโดยเสนอสินสอดจำนวนหนึ่งต่อนายดี บิดาของชบา นายดีไม่ยอมยกให้ บุญพารักจึงพาชบาหนีไปด้วยกัน หลังจากนั้นจึงพาชบามาขอขมาต่อนายดี นายดีจึงจำใจต้องจักพิธีแต่งงานให้ โดยให้มีการรดน้ำ และให้ไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอ

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ในสังคมไทยพฤติกรรมใดที่แสดงถึงบรรทัดฐานประเภทจารีต

ก.พิธีรดน้ำแต่งงาน

ข.การพาหนีและขอขมา

ค.การจดทะเบียนสมรส

ง.การสู่ขอและให้สินสอด

15.ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์

ก.เผ่าพันธุ์              ข.ครอบครัว

ค.ศาสนา               ง.ปัจเจกบุคคล

16.ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด

ก.ทำอะไรตาใจคือไทยแท้

ข.เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ค.รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ง.น้ำขึ้นให้รีบตัก

17.สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามาที่สุด

ก.ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง

ข.ครอบครัวเดี่ยวไม่มีญาติดูแลโดยใกล้ชิด

ค.สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป

ง.แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ

18.สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก.อำนาจและเกียรติยศ

ข.สิทธิและหน้าที่

ค.กฎระเบียบและความสัมพันธ์

ง.ความรับผิดชอบและความมีระเบียบ

19.การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทยเป็นการจักระเบียบทางสังคมข้อใด

ก.จารีต                        ข.ค่านิยม

ค.วิถีชาวบ้าน               ง.โลกทัศน์

20.ข้อความใดไม่ถูกต้อง

ก.ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชนชนบท

ข.ชุมชนเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสุงกว่าชุมชนชนบท

ค.ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชนชนบท

ง.ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกว่าชุมชนชนบท

21.ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม

ก.การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททางสังคม

ข.การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม

ค.การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม

ง.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร

22.ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น

ก.คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ข.คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น

ค.วัยรุ่นและสตรีมรสิทธิเสรีภาพมากขึ้น

ง.คนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น

23.ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด

ก.เชื้อชาติ                                  ข.วัฒนธรรม

ค.สิทธิและหน้าที่                        ง.ภาษาประจำชาติ

24.ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

ก.ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน

ข.ประชาชนคือรัฐ

ค.รัฐเพื่อประชาชน

ง.ประชาชนเพื่อรัฐ

25.ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด

ก.ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

ข.มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ค.พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ง.ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค

26.ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง

ก.การออกเสียงลงประชามติ

ข.การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี

ค.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ง.การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง

27.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

ก.ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายร้องขอ

ข.ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทย์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง

ค.ฟ้องคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ฟ้อง

ง.เป็นที่ปรึกษากำหมายของรัฐบาล

28.ข้อความใดที่แสดงว่าสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมชนบท

ก.คนไทยประมาณสามในสี่ของประเทศประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

ข.ความแตกต่างทางสังคมระหว่างคนไทยด้วยกันยังมีน้อย

ค.คนไทยเน้นความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิมากกว่าทุติยภูมิ

ง.สถาบันครอบครัวและศาสนายังมีความสำคัญสำหรับคนไทยอยู่

29.ชุมชนทางการเมืองใดที่มีลักษณะเป็นรัฐ

ก.ฮ่องกง                                  ข.แคชเมียร์

ค.แคลิฟอร์เนีย                         ง.มาเลเซีย

30.ข้อใดเป็นพัฒนาการที่สำคัญทางการเมืองการปกครองของไทยที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ก.การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นระบบหลายพรรคที่มั่นคง

ข.การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นระบบพรรคเดียวที่มั่นคง

ค.การพัฒนาระบบการป้องกันประเทศให้เข้มแข็งเพื่อประชาชนจะได้มีความมั่นใจ

ง.การพัฒนาระบบทุนนิยมเสรีให้เจริญเพื่อให้กระจายผลผลิตได้ทั่วถึง

31.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเริ่มวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเป็นขั้นตอนและค่อยเป็นค่อยไปโดยวิธีการใด

ก.ทรงจัดตั้งสภาปกครองท้องถิ่น

ข.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

ค.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและองคมนตรีสภา

ง.ทรงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสูงสุดและคณะที่ปรึกษารัฐบาล

32.กฎหมายจารีตประเพณี หมายถึงอะไร

ก.กฎเกณฑ์จารีตประเพณีท้องถิ่นที่ยอมรับกันเฉพาะท้องถิ่นนั้น

ข.กฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลานลักษณ์อักษรแต่ประชาชนยึดถือปฏิบัติเป็นกฎหมาย

ค.กฎเกณฑ์จารีตประเพณีระหว่างประเทศที่สหประชาชาติประมวลเป็นกฎหมาย

ง.จารีตประเพณีที่ปฏิบัติมานานและประมวลเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้ว

33.ข้อใดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ก.สมาคม                  ข.สำนักสงฆ์

ค.เรือเดินสมุทร         ง.คอนโดมิเนียม

34.ข้อใดเป็นปัญหาทางด้านตัวบทกฎหมายในเรื่องการใช้และการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย

ก.ขาดความสนใจจากประชาชน

ข.ขาดความเลื่อมใสจากประชาชน

ค.ขาดการเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทราบ

ง.ขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าพนักงาน

35.ความหมายทั่วไปของกฎหมายคือข้อใด

ก.ข้อบังคับของรัฐ                     ข.บรรทัดฐานในสังคม

ค.จารีตประเพณี                       ง.บรรทัดฐานที่ศาลใช้ในการตัดสินคดี

36.ข้อใดแสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ก.ผู้เสียหาย                      ศาล                          เจ้าพนักงานบังคับคดี

ข.พนักงานสอบสวน         พนักงานอัยการ           เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

ค.พนักงานอัยการ            ศาล                            เจ้าพนักงานบังคับคดี

ง.พนักงานสอบสวน          พนักงานอัยการ           เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

37.เพราะเหตุใดรัฐจึงจัดการศึกษาแบบให้เปล่าในระดับประถมศึกษา

ก.เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน

ข.เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

ค.เพื่อบังคับให้ประชาชนทำหน้าที่

ง.เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ประชาชน

38.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ก.ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองมากขึ้น

ข.ประชาชนได้รับบริการจากรัฐบาลเร็วขึ้น

ค.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

ง.สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

39.กิจกรรมใดเป็นการเริ่มวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ก.การจัดตั้งรัฐมนตรี

ข.การจัดตั้งสุขาภิบาล

ค.การเลิกทาส

ง.การจัดตั้งเมืองดุสิตธานี

40.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

ก.การตื่นตัวทางการเมืองของชนชั้นกลาง

ข.พระบรมวงศานุวงศ์ทรงได้รับการศึกษาสมัยใหม่จากประเทศในยุโรปมากขึ้น

ค.วิธีการของรัฐบาลในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของประเทศเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ง.เกิดการขัดแย้งแตกแยกกันในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจ

41.รัฐบาลในข้อใดมีลักษณะใกล้เคียงกับรัฐบาลแบบอภิชนาธิปไตยมากที่สุด

ก.รัฐบาล   ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ศ. 2518

ข.รัฐบาล   พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัณ พ.ศ. 2531

ค.รัฐบาล   นายอานันท์  ปันยารชุน  พ.ศ. 2534

ง.รัฐบาล   พลเอกสุจินดา   คราประยูร  พ.ศ. 2535

42.มีผู้กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในประเทศไทย เท่าที่ผ่านมานั้นประชาชนไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง เหตุผลตามข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาสนับสนุนประเด็นนี้มากที่สุด

ก.มีการทุจริตในการนับบัตรลงคะแนน

ข.มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นจำนวนมาก

ค.ไม่ได้ใช้ระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง

ง.ไม่ได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน

43.ข้อใดเป็นกฎหมาย

ก.ข้อบังคับของรัฐสภา                 ข.มติคณะรัฐมนตรี

ค.ข้อบังคับของบริษัทจำกัด         ง.ข้อบังคับของสุขาภิบาล

44.ผู้ใดไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ก.ผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งมีสัญชาติไทยและขณะเดียวกันก็ถือสัญชาติอื่นอยู่ด้วย

ข.ผู้เยาว์ผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

ค.ผู้เยาว์อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ซึ่งมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

ง.ผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ แต่หูหนวกตาบอด ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้

45.การนั่งพับเพียบเปิบข้าวด้วยมือ กับการนั่งยองๆ พุ้ยข้าวด้วยตะเกียบแสดงถึงสิ่งใด

ก.เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข.กระบวนการทางวัฒนธรรม

ค.ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

ง.การกระจายทางวัฒนธรรม

46.วัฒนธรรมส่วนใดกำหนดและชี้นำพฤติกรรมของคนในสังคมโดยตรง

ก.โลกทัศน์                          ข.ค่านิยม

ค.วิถีประชา                        ง.กฎหมาย

47.สถาบันทางสังคมใดทำหน้าที่กำหนดสถานภาพของบุคคลในสังคม

ก.ครอบครัว                       ข.การศึกษา

ค.เศรษฐกิจ                       ง.การเมืองการปกครอง

48.การเสนอข่าวเปิดโปงการกระทำผิดของบุคคลต่างๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ และทางโทรทัศน์เป็นกลไกการจัดระเบียบทางสังคมแบบใด

ก.วิถีประชา                        ข.บทบาท

ค.หน้าที่                             ง.การขัดเกลาทางสังคม

49.ค่านิยมในสังคมไทยข้อใดสมควรได้รับการแก้ไขเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ก.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                          ข.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ค.คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร      ง.ชีวิตเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้

50.ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุด

ก.จัดตั้งหน่วยงานสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นการเฉพาะ

ข.ออกกฎหมายให้เข้มงวดและชำระโทษอย่างเด็ดขาด

ค.กำหนดวิธีการแก้ปัญหาให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ง.ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้วยการให้การศึกษาและอบรม

51.ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ก.ระบบเครือญาติมีความสำคัญน้อยลง

ข.การนำระบบเงินตรามาใช้ในการแลกเปลี่ยน

ค.ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวมีน้อยลง

ง.การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีภายหลังจากการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

52.คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.กฎหมายเกิดจากผู้มีอำนาจในรัฐ

ข.กฎหมายมีผลบังคับใช้จนกว่าจะยกเลิก

ค.กฎหมายเป็นกฎที่ประชาชนต้องการปฏิบัติตน

ง.กฎหมายเป็นกฎที่รวมถึงกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม

53.ลำดับชั้นศาลของไทยข้อใดถูกต้อง

ก.ศาลแขวง   ศาลแพ่ง   ศาลฎีกา

ข.ศาลอาญา   ศาลอุทธรณ์   ศาลฎีกา

ค.ศาลแพ่ง   ศาลอาญา   ศาลฎีกา

ง.ศาลชั้นต้น   ศาลชั้นกลาง   ศาลฎีกา

54.การเปิดบ่อนเสรีเกี่ยวข้องกับกฎหมายในข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ก.กฎหมายแพ่ง                เพราะการเล่นพนันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชน

ข.กฎหมายปกครอง          เพราะการเล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐ

ค.กฎหมายรัฐธรรมนูญ     เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ง.กฎหมายอาญา              เพราะการเล่นพนันในบ่อนที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นความผิดทางอาญา

55.นางสาวอ้วนกลุ้มใจน้ำหนักขึ้นทุกวัน อยากให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงไปหาแพทย์เพื่อดูดไขมันออกโดยที่แพทย์ยืนยันว่าปลอดภัย ขณะที่ทำการดูดไขมันนางสาวอ้วนถึงแก่ความตายเพราะมีโรคแทรก แพทย์จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

ก.ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา

ข.ผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

ค.ผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท

ง.ไม่ผิดเพราะเป็นอุบัติเหตุ

56.ถ้าเจ้าของบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนงานของบริษัทรับเหมาในการก่อสร้างอาคารสูงเขาจะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลใด

ก.ศาลแพ่ง                                   ข.ศาลอาญา

ค.ศาลปกครอง                            ง.ศาลแรงงานกลาง

57.การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจบริหาร  และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน  คือ  การปกครองประชาธิปไตยแบบใด

ก.รัฐสภา                             ข.กึ่งรัฐสภา

ค.ประธานาธิบดี                  ง.กึ่งประธานาธิบดี

58.การปกครองของไทยสมัยอยุธยา  พระมหากษัตริย์  “ผู้รั้ง”  เป็นผู้ช่วยดูแลในการปกครองผู้รั้งอาจเปรียบเทียบได้กับตำแหน่งใดในปัจจุบัน

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                     ข.ปลัดจังหวัด

ค.รัฐมนตรี                                    ง.อธิบดี

59.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน  500 คน

ข.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีจำนวน  400  คน

ค.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี

ง.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ ไปเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

60.องค์กรใดทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด

ก.ศาลรัฐธรรมนูญ

ข.กระทรวงมหาดไทย

ค.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ง.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ที่มาhttp://www.plakard.com/view/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A1.2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s