เศรษฐกิจ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานีตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต ปี ๒๕๕๒ มี

มูลค่า ๔๐,๐๘๙ ล้านบาท รายได้เฉลี่ย (Per capita GPP) ๕๘,๗๒๔ บาท/หัว/ปี รายได้เฉลี่ยต่อคนลดลง

จากปี ๒๕๕๑ โดยมีรายได้เฉลี่ยลดลง ๒๐๖ บาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๕๒ ได้เพิ่มขึ้นจาก

ปี ๒๕๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ สำหรับสาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัด คือ สาขาประมง มีมูลค่า ๑๐,๔๘๓

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีมูลค่า ๖,๕๖๖

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๘ ส่วนสาขาที่มีมูลค่าน้อยที่สุด คือ การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน และลูกจ้าง

ในครัวเรือนส่วนบุคคล มีมูลค่า ๔๓ ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑

สินค้าเกษตรที่สำคัญ
ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการค้าทั่วไปของจังหวัดปัตตานี ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมี
สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่การประมง รองลงมาคือ การเกษตรด้านการทำสวนยาง ซึ่งเศรษฐกิจของปัตตานีจะดี
หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกิจกรรม ๒ ภาคนี้ เป็นสำคัญ สำหรับการทำการประมงในปัตตานีมีผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้เป็น
ลำดับต้น ๆ ของประเทศและมีท่าเรือซึ่งสร้างโดยภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง
ส่วนราคายางนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของปัตตานีมีพื้นที่แข็งแกร่งพอสมควร
ยางพารา ปี ๒๕๕๓ ยางแผ่นดิบชั้น ๓ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๐๑.๘๔ บาท น้ำยางสด ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ ๙๗.๙๖ บาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ พบว่า ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๕.๓๒ และ ๙๒.๓๔ ตามลำดับ

ด้านการเกษตร

จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เกษตรกรรม ๙๘๕,๓๕๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของพื้นที่จังหวัด ครัวเรือน
เกษตรกรจำนวน ๘๖,๔๖๕ ครัวเรือน โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและผลผลิตในปี ๒๕๕๓ ดังนี้
(๑) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด พื้นที่เพาะปลูก ๓๗๓,๗๖๖ ไร่
เปิดกรีดแล้ว ๓๑๙,๗๖๓ ไร่ ผลผลิตรวม ๘๔,๙๑๕.๒ ตัน มูลค่าการผลิต ๘,๖๔๗.๓๔ ล้านบาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ ๑๐๑.๘๔ บาท ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา ๓๓,๒๘๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๙ ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งจังหวัด
(๒) ข้าว ฤดูทำนาปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ทำทั้งนาปีและนาปรังรวมเนื้อที่ ๒๙๔.๓๒๓ ไร่ รวมผลผลิตข้าว
๑๐๓,๙๕๕.๒๕ ตัน มูลค่าการผลิตรวม ๙๒๐.๗๘ ล้านบาท ครัวเรือนที่ทำนา ๕๑,๐๘๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๕๙.๐๙ ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด
(๓) ไม้ผลที่สำคัญ จังหวัดมีพื้นที่ปลูกไม้ผล จำนวน ๔๘,๐๗๕ ไร่ มูลค่า ๕๕๔.๓๕ ล้านบาท ได้แก่
– ลองกอง เนื้อที่ให้ผลผลิต ๑๓,๘๓๕ ไร่ ผลผลิต ๑๐,๙๑๔.๑๓ ตัน มูลค่าการผลิต
๒๑๒.๙๓ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๑๙.๔๔ บาท/ก.ก.
– ทุเรียนพันธุ์ดี เนื้อที่ให้ผลผลิต ๘,๐๒๓ ไร่ ผลผลิต ๖,๕๑๗.๗๒ ตัน มูลค่าการผลิต
๑๑๘.๕๕ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย ๑๘.๐๖ บาท/ก.ก.
– ส้มโอ เนื้อที่ให้ผลผลิต ๓,๒๔๙ ไร่ ผลผลิต ๓,๔๗๘.๙๗ ตัน มูลค่า ๓๔.๒๙ ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๑๐.๐๘ บาท/ก.ก.
– เงาะพันธุ์ดี เนื้อที่ให้ผลผลิต ๒,๒๔๕ ไร่ ผลผลิต ๒,๓๖๔.๔๙ ตัน มูลค่า ๒๔.๖๐ ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๑๑.๓๙ บาท/ก.ก.
(๔) ไม้ยืนต้นที่สำคัญ ที่ปลูกในจังหวัด (ไม่รวมยางพารา) จำนวน ๘๔,๕๕๙ ไร่ มูลค่า ๔๕๕.๑๓ ล้านบาท
ได้แก่
– มะพร้าว เนื้อที่ให้ผลผลิต ๗๑,๐๙๘ ไร่ ผลผลิต ๖๙,๕๖๙.๕๓ ตัน มูลค่า ๓๖๑.๗๖ ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๖.๖๘ บาท/ก.ก.
– ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ให้ผลผลิต ๑,๖๗๑ ไร่ ผลผลิต ๓,๐๕๒.๕๙ ตัน มูลค่า ๑๕.๖๗ ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย ๔.๑๒ บาท/ก.ก.
– สะตอ เนื้อที่ให้ผลผลิต ๑,๒๙๙ ไร่ ผลผลิต ๘๗๕.๔๘ ตัน มูลค่า ๕๒.๕๘ ล้านบาท ราคาเฉลี่ย
๕๒.๕๑ บาท/ก.ก.
(๕) พืชไร่ จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ จำนวน ๑๖,๐๗๒ ไร่ ให้มูลค่าผลผลิตรวม
๒๓๖.๕๘ ล้านบาท พืชไร่ที่สำคัญได้แก่ แตงโม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพด อ้อย มันเทศ ถั่วหรั่ง เป็นต้น
(๖) พืชผัก จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก จำนวน ๙,๐๔๐ ไร่ ให้มูลค่าผลผลิตรวม
๑๘๐.๖๒ ล้านบาท มีพืชผักที่สำคัญได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูสวน พริกหยวก บวบ คะน้า กวางตุ้ง
เป็นต้น

ด้านประมง

จังหวัดปัตตานีมีความยาวชายฝั่งทั้งหมด ๑๑๖.๔๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชายทะเล

๖ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี

และอำเภอไม้แก่น

อุตสาหกรรมการประมง

จังหวัดปัตตานี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับการแปรรูปวัตถุดิบภาคการประมงที่สำคัญดังนี้

– อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ๘ โรง

– อุตสาหกรรมห้องเย็น ๔ โรง

– อุตสาหกรรมปลาป่น ๑๐ โรง

– อุตสาหกรรมซ่อมคานเรือ ๓ ราย

– อุตสาหกรรมโรงน้ำแข็งซอง ๑๒ โรง

ประมงทะเล

สถานการณ์ทางด้านประมงทะเล

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริมาณสัตว์น้ำนำขึ้นที่ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีจำนวน ๑๗๓,๙๑๕

เมตริกตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีปริมาณ ๑๖๙,๖๓๔ เมตริกตัน จำนวน ๔,๒๘๑ เมตริกตัน หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๒.๕๒

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริมาณสัตว์น้ำนำขึ้นที่ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีจำนวน ๑๒๔,๐๒๒

เมตริกตัน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีปริมาณ ๑๗๓,๙๑๕ เมตริกตัน จำนวน ๔๙,๘๙๓ เมริกตัน หรือลดลง

ร้อยละ ๒๘.๖๙

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริมาณสัตว์น้ำนำขึ้นที่ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีจำนวน ๙๓,๔๒๓

เมตริกตัน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีปริมาณ ๑๒๔,๐๒๒ เมตริกตัน จำนวน ๓๐,๕๙๙ เมริกตัน หรือลดลง

ร้อยละ ๒๔.๖๗

 ด้านปศุสัตว์

จากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ (โครงการเลี้ยงแพะหนึ่งฟาร์มหนึ่งตำบล) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และดำเนินการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะรายย่อย และโครงการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์สู่เกษตรกรเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึง
ปัจจุบัน เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในสวนปาล์ม , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะในเกษตรกรรายย่อย, โครงการ
พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ-แกะ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ด้านปศุสัตว์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกร
รายย่อย มีการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม มีจำนวนมากขึ้น
เนื่องจากมีการส่งเสริมจากภาครัฐหน่วยงานต่างๆ องค์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๓ แบ่งเป็นชนิดสัตว์ที่สำคัญๆ ดังนี้
๑. โคเนื้อ จำนวน ๕๒,๔๒๔ ตัว เกษตรกร ๑๓,๒๙๙ ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีจำนวน
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการเลี้ยงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการส่งเสริมจากภาครัฐ และเกษตรกรเห็น
ว่ามีความเสี่ยงด้านราคาและต้นทุนด้านอาหารสัตว์น้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น แต่ปริมาณการเลี้ยงยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคในพื้นที่
๒. กระบือ มีปริมาณการเลี้ยงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน ๑,๑๓๖ ตัว เกษตรกร ๒๒๔ ราย
๓. แพะ มีจำนวน ๒๔,๔๖๖ ตัว เกษตรกรจำนวน ๕,๕๙๐ ราย ปริมาณการเลี้ยงแพะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะทั้งรายย่อยและเชิงพาณิชย์ตามโครงการต่างๆจาก
ภาครัฐ
๔. สุกร มีจำนวน ๕,๔๙๐ ตัว เกษตรกร ๓๕๘ ราย ปริมาณการเลี้ยงสุกรมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
เป็นต้นมาเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการเลี้ยงค่าอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุกรมี
ราคาไม่แน่นอน แต่ในปี ๒๕๕๓ มีปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตมีราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
๕.ไก่ไข่ มีจำนวนลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงประสบปัญหาด้านต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นประกอบกับราคาไข่ไก่มีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน
๖. เป็ดไข่ มีจำนวน ๓๘,๖๕๓ ตัว เกษตรกร ๒,๑๒๓ ราย ปริมาณการเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากไข่เป็ดเป็นที่ต้องการบริโภคในพื้นที่ ราคาไม่แปรปรวนมาก เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ได้โดยใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่น ผลพลอยได้จากการทำการประมง และมีการส่งเสริมจากภาครัฐ
ตามโครงการต่างๆ
๗. ไก่เนื้อ จำนวน ๒๘๑,๐๑๙ ตัว เกษตรกร ๓๑๓ ราย ปริมารการเลี้ยงไก่เนื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา เนื่องจากผู้ประกอบการบริษัทผู้ผลิตไก่เนื้อใน
พื้นที่ได้ถอนตัวออกนอกเขตพื้นที่ไปขยายฐานการผลิตในพื้นที่จังหวัดตอนบน เช่น สงขลา พัทลุง เนื่องจากปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ โดยใช้วิธีขนย้ายไก่ใหญ่เข้ามาจำหน่ายและบริโภคในพื้นที่แทนการเลี้ยงในพื้นที่
๘. เป็ดเทศ มีจำนวน ๑๕๐,๒๔๕ ตัว เกษตรกร ๙,๖๓๓ ราย ปริมาณการเลี้ยงเป็ดเทศมีเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านๆมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมการเลี้ยงในเกษตรกรรายย่อยจากภาครัฐ
ภายใต้โครงการเลี่ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง
๙. ไก่พื้นเมือง มีจำนวน ๔๕๒,๘๓๙ ตัว เกษตรกร ๒๐,๔๔๐ ราย ปริมาณการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมการเลี้ยงในเกษตรกรราย
ย่อยจากภาครัฐ ภายใต้โครงการเลี่ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s