ปัญา/การแก้ไขปัญหา

สภาพปัญหาด้านน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีมีสาเหตุมาจากสภาพฝนที่ตกหนักในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ประกอบกับภูมิประเทศตามแนวฝั่งทะเลมักมีสันทรายทั้งเก่าและใหม่ทอดตัวขวางการระบายน้ำลงสู่ทะเล มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ จากเส้นทางคมนาคม และผลกระทบจาก น้ำทะเลหนุน ลักษณะเช่นนี้ยิ่งทำให้เกิดน้ำหลากมากยิ่งขึ้น พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มตอนล่างของลุ่มน้ำและพื้นที่ริมลำน้ำสายหลักต่างๆ เช่น แม่น้ำปัตตานี สภาพปัญหาน้ำท่วมของลุ่มน้ำปัตตานี คือ ลักษณะน้ำป่าไหลหลาก ลักษณะน้ำท่วมล้นตลิ่ง และกระแสน้ำเชียวกราก และลักษณะน้ำท่วมขัง การท่วมในลักษณะน้ำไหลล้นตลิ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก และในลักษณะของการท่วมขัง จะเกิดขึ้นเป็นประจำในเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ละครั้ง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก สำหรับการท่วมในลักษณะน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ประสบปัญหาได้แก่ พื้นที่ อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พื้นที่ประสบปัญหาท่วมจากน้ำล้นตลิ่งกระแสน้ำเชียวกราก ได้แก่ ชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำสายหลัก เช่น อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สำหรับการท่วมในลักษณะท่วมขังจะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและมีชุมชนอยู่ค่อนข้างมาก โดยน้ำจะท่วมขังค่อนข้างนานประมาณ 3-9 วัน โดยพื้นที่มีปัญหารุนแรง ได้แก่ อำเภอยะหา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นต้น 

ด้าน

ปัญหา

ความต้องการ / แนวทางแก้ไข

     – จัดระบบการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของชุมชน พัฒนาระบบ อิหม่ามและ
    เจ้าหน้าที่มัสยิด
  1.ผลกระทบจากเหตุการณ์  – ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการออกกำลังกาย
  ไม่สงบ ในปัญหาสุขภาพจิต  – ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
  ประชาชนในพื้นที่มีความ  – จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน
  หวาดระแวงต่อกันระหว่าง  
  ไทยพุทธกับไทยมุสลิม  
ด้านทรัพยากร 2. ขาดการบริหารจัดการ  – ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ธรรมชาติ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุ้มค่า
และสิ่งแวดล้อม    – ส่งเสริมระบบชลประทาน ในการประกอบอาชีพทางด้านการ
    เกษตรให้ทั่วถึง
     – สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
    ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     – ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     – รณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน
    และที่สาธารณะ
     – เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
     – จัดตั้งกลุ่มอาศาสมัครชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     – อบรมให้คงามรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     – จัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่ สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ
     ในชุมชน
  3. ปัญหาด้านสิ่งปฏิกูล  – มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งหามาตรการ
   ขยะมูลฝอย แนวทาง
     – ให้ความรู้แก่ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของขยะ
     – ส่งเสริมค่านิยมของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
     – เพิ่มจำนวนถังขยะให้ทั่วถึงและเหมาะสมตามพื้นที่
     – จัดซื้อรถเก็บขยะ
     – สร้างเตาเผาขยะในชุมชน
  4. ทรัพยากรสัตว์น้ำลดน้อยลง  – สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบอาชีพประมง จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือ
  อย่างมาก ที่ถูกต้อง และงดการจับสัตว์ในช่วงฤดูวางไข่
     – วางปะการังเทียม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s