ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO

 1. พิธีการรอบอุรุกวัยภายใต้  GATT  1994  เรื่อง  การเปิดตลาด  (Marrakesh  Protocol)   ประเทศสมาชิกจะลดภาษีลงตามที่ระบุไว้ในตารางข้อตกลงลดหย่อน  โดยจะลดลงเท่าๆกันทุกปี  เป็นเวลา  5  ปี  และผูกพันไว้ที่อัตราเสนอลด  โดยเป็นการลดภาษีศุลกากรสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป  และการยับยั้งหรือเพิกถอนข้อลดหย่อนสามารถทำได้  โดยต้องมีการเจรจาชดเชยความเสียหายให้กับประเทศที่มีผลประโยชน์อย่างสำคัญความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร  (Agreement  on  Agriculture)   กำหนดให้เปลี่ยนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร  เป็นภาษีศุลกากรทั้งหมด  โดยต้องเปิดตลาดโควต้าภาษีจำนวนหนึ่ง  ในอัตราภาษีต่ำ   ลดมาตราการการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้า   และการอุดหนุนการส่งออก  ทั้งนี้  สมาชิกจะต้องเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้แก่กันทุกๆ  5  ปี
 2. ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้า  (Agreement  to  Textiles  and  Clothing  :  ATC)  ประเทศผู้นำเข้าจะต้องยกเลิกมาตรการโควตานำเข้าภายในเวลา  10  ปี
 3. ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (Agreement  on  the  Application  of  Sanitary  and  phytosanitary  Measures  :  SPS)  การกำหนดระดับความปลอดภัย  และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้า  จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  หรือมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารับรอง
 4. ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า  (Agreement  on  Technical  Barriers  to  Trade  :  TBT)  การออกระเบียบด้านเทคนิคและมาตรฐานต่างๆของสินค้า  รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการบรรจุหีบห่อ  การทำเครื่องหมายการค้า  และการปิดฉลาก
 5. ความตกลงว่าด้วยระเบียบวิธีการออกใบอนุญาตนำเข้า  (Agreement  on  Import  Licensing)
 6. ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาด  (Antidumping  :  AD)
 7. ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การอุดหนุน  (Agreement  on  Subsidies  and  Countervailing  Measures  :  SACM)
 8. ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร  (Customs  Valuation)
 9. ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก  (Agreement  on  Preshipment  Inspection  :  PSI)
 10. ความตกลงว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า  (Agreement  on Rules  of  Origin)
 11. ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง  (Agreement  on  Safeguard)
 12. ความตกลงว่าด้วยการยุติข้อพิพาท  (Dispute  Settlement  Understanding  :  DSU)
 13. ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า  (Agreement on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  :  TRIPs)
 14. ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ  (General  Agreement   on  Trade  in  Services  :  GATS)
 15. ความตกลงว่าด้วยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า  (Agreement   on  Trade-Related  Investment  Measure  :  TRIMs)

ที่มา http://eco-cooperation.exteen.com/20100215/world-trade-organization-wto

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s